ภิรมย์ บุญยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ตุลาคม 28, 2014

>ภิรมย์หล่อ


มาตรการเร่งรัดเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.นว.2 ปีการศึกษา 2557

ตุลาคม 28, 2014

o-net

หนังสือแจ้งมาตรการยกระดับ O-NET
มาตรการเร่งรัด O-NET
คำสั่งติดตามมาตรการเร่งรัด O-NET
นิยามความสามารถของผู้เรียนด้านภาษา คำนวณ และด้านเหตุผล
โครงสร้างแบบทดสอบ NT
ผังข้อสอบ O-NET ปี 57
รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งของสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านควนเนียง ดร.เฉลิม ฟักอ่อน
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน อ.พิเชษ ไพโรจน์ ร.ร.วัดบางแก้ว


เตรียมพร้อมก่อนสอบ NT 26 กุมภาพันธ์ 2558

ตุลาคม 28, 2014

nt

นิยามความสามารถของผู้เรียนด้านภาษา คำนวณ และด้านเหตุผล
โครงสร้างแบบทดสอบ NT


BBL คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3

กรกฎาคม 31, 2014

ดาวน์โหลด BBL คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3


คลังข้อสอบคณิตศาสตร์

กรกฎาคม 17, 2014

คลิกดาว น์โหลด

/InExamtme.html


การสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น

มิถุนายน 30, 2014

การสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น


รายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2556

มิถุนายน 2, 2014

รายงานคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายงานคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
รายงานคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายงานคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.