แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.3

เมษายน 3, 2013

0762-1
0762-2
0763_L1-1
0763_L1-2
0764_L2-1
0764_L2-2
0765_L3-1
0765_L3-2
0766_L4-1
0766_L4-2
0767_L5-1
0767_L5-2
0768_L6-1
0768_L6-2
0769_L7-1
0769_L7-2
0770_L8-2
0770_L8-2
0771-2
0771-1


แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4

เมษายน 3, 2013

aw P4-N3
aw P4-N4
aw P4-N5
aw P4-N6
aw P4-N7
aw P4-N8


แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.5

เมษายน 3, 2013

KANID-5-3-76
KANID-5-4-64
KANID-5-5-64
KANID-5-6-32
KANID-5-7-32.
KANID-5-8-16
KANID-5-9-64


แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.6

เมษายน 3, 2013

por6_No.1
por6_No.2
por6_No.3
pro6_No.4
pro6_No.5
por6_No.6
por6_No.7
por6_No.8
pro6_No.9
por6_No.10


ผลสอบ NT ปีการศึกษา 2555

เมษายน 1, 2013

รายงานระดับบุคคล
รายงานระดับโรงเรียน
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานระดับประเทศ


แบบประเมินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย

พฤศจิกายน 15, 2012

แบบประเมินการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย


ผลสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รายบุคคล

พฤศจิกายน 13, 2012

วัดหนองปลาไหล ป.6
วัดหนองกรด ป.6
บ้านมาบแก ม.3
วังทับเกวียน ป.3
วัดหนองกรด
วัดคลองจินดา
วิวิตตาราม
คะแนนภาคปฏิบัติ ป.3
คะแนนภาคปฏิบัติ ป.6
คะแนนภาคปฏิบัติ ม.3
คะแนนปรนัย ชั้น ป.3
คะแนนปรนัย ชั้น ป.6
คะแนนปรนัย ชั้น ม.3


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.