ผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ตุลาคม 16, 2012

ปรนัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปรนัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปรนัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ข้อสอบวินิจฉัยการคิดคำนวณ

สิงหาคม 2, 2012

คู่มือครู
ข้อสอบวินิจฉัยการคิดคำนวณ


เตรียมตัวสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

กรกฎาคม 24, 2012

ข้อสอบ การวัดประเมินผลตามหลักสูตร 51
ผังข้อสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์


การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

กรกฎาคม 24, 2012

มาตรฐานปรับปรุงเร่งด่วน ม.3
มาตรฐานปรับปรุงเร่งด่วน ป.6
หนังสือยกระดับO-NET


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

มิถุนายน 29, 2012

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบตัดสินการจบของ
นักเรียนชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 ในปีการศึกษา 2555  สัดส่วน 80:20

คลิกดาวน์โหลดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554

มิถุนายน 25, 2012

ปก
รายงานผล บทที่ 1-5
ภาคผนวก
ไทย คณิต วิทย์ ป.3
การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ป.3
ภาษาไทย ป.6
คณิตศาสตร์ ป.6
วิทยาศาสตร์ ป.6
สังคมศึกษา ป.6
ภาษาอังกฤษ ป.6
สุขศึกษา ป.6
การงาน ป.6
ศิลปะ ป.6
ภาษาไทย ม.3
คณิตศาสตร์ ม.3
วิทยาศาสตร์ ม.3
สังคมศึกษา ม.3
ภาษาอังกฤษ ม.3
สุขศึกษา ม.3
ศิลปะ ม.3
การงาน ม.3
ค่าสถิติแยกสาระการเรียนรู้ ชั้น ม.6


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

มิถุนายน 9, 2012


บวกเลข 4 หลัก – 3
บวกเลข 4 หลัก – 2
บวกเลข 4 หลัก – 1
บวกเลข 3 หลัก 3 ชั้น – 3
บวกเลข 3 หลัก 3 ชั้น – 2
บวกเลข 3 หลัก 3 ชั้น – 1
บวกเลข 3 หลัก – 5
บวกเลข 3 หลัก – 4
บวกเลข 3 หลัก – 3
บวกเลข 3 หลัก – 2
บวกเลข 3 หลัก – 1
บวกเลข 2 หลัก 3 ชั้น – 3
บวกเลข 2 หลัก 3 ชั้น – 2
บวกเลข 2 หลัก 3 ชั้น – 1
บวกเลข 2 หลัก – 6
บวกเลข 2 หลัก – 5
บวกเลข 2 หลัก – 4
บวกเลข 2 หลัก – 3
บวกเลข 2 หลัก – 2
แบบฝึกหัดลบเลขไม่เกิน 4 หลัก ชุดที่ 1
ลบเลขไม่เกิน 3 หลัก ชุดที่4
ลบเลขไม่เกิน 3 หลัก ชุดที่ 6
ลบเลขไม่เกิน 3 หลัก ชุดที่ 5
ลบเลขไม่เกิน 3 หลัก ชุดที่ 2
ลบเลขไม่เกิน 3 หลัก ชุดที่ 1
ลบเลขไม่เกิน 2 หลัก ชุดที่ 6
ลบเลขไม่เกิน 2 หลัก ชุดที่ 5
ลบเลขไม่เกิน 2 หลัก ชุดที่ 4
ลบเลขไม่เกิน 2 หลัก ชุดที่ 3
ลบเลขไม่เกิน 2 หลัก ชุดที่ 2
การคูณ 3 หลัก ชุดที่ 5
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 12
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 11
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 10
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 9
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 8
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 7
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 6
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 5
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 4
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 3
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 2
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 1
ป.1 หน่วยที่ 1
ป.1 หน่วยที่ 2
ป.1 หน่วยที่ 3
ป.1 หน่วยที่ 4
ป.1 หน่วยที่ 5
ป.1 หน่วยที่ 6
ป.2 จำนวนไม่เกิน1000
ป.4 หน่วยที่ 1
ป.4 หน่วยที่ 2
ป.4 หน่วยที่ 3
ป.4 หน่วยที่ 4
ป.4 หน่วยที่ 5
ป.4 หน่วยที่ 6
ป.4 หน่วยที่ 7
แบบฝึกบวกลบจำนวนเต็ม

แบบทดสอบบวกลบจำนวนเต็ม


แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พฤษภาคม 21, 2012

แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา


ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

พฤษภาคม 3, 2012

ผลสอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์


ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

เมษายน 28, 2012

ขีดจำกัดล่าง O-NET 54


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.