คู่มือครูผู้สอนเด็กบกพร่องทางการมองเห็น

พฤศจิกายน 9, 2012

เนื้อหา
บรรณานุกรม
ส่วนหน้า


คู่มือครูผู้สอนเด็กบกพร่องทางการได้ยิน

พฤศจิกายน 9, 2012

เนื้อหา
บรรณานุกรม
ส่วนหน้า


แบบคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา

พฤศจิกายน 9, 2012

บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางการพูดและภาษา
บกพร่องทางการมองเห็น
บกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
บกพร่องทางสติปัญญา
บุคคลออทิสติก


ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย

ตุลาคม 30, 2012

เกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพปฐมวัย


ผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ตุลาคม 16, 2012

ปรนัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปรนัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปรนัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ข้อสอบวินิจฉัยการคิดคำนวณ

สิงหาคม 2, 2012

คู่มือครู
ข้อสอบวินิจฉัยการคิดคำนวณ


เตรียมตัวสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

กรกฎาคม 24, 2012

ข้อสอบ การวัดประเมินผลตามหลักสูตร 51
ผังข้อสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์


การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

กรกฎาคม 24, 2012

มาตรฐานปรับปรุงเร่งด่วน ม.3
มาตรฐานปรับปรุงเร่งด่วน ป.6
หนังสือยกระดับO-NET


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

มิถุนายน 29, 2012

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบตัดสินการจบของ
นักเรียนชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 ในปีการศึกษา 2555  สัดส่วน 80:20

คลิกดาวน์โหลดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554

มิถุนายน 25, 2012

ปก
รายงานผล บทที่ 1-5
ภาคผนวก
ไทย คณิต วิทย์ ป.3
การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ป.3
ภาษาไทย ป.6
คณิตศาสตร์ ป.6
วิทยาศาสตร์ ป.6
สังคมศึกษา ป.6
ภาษาอังกฤษ ป.6
สุขศึกษา ป.6
การงาน ป.6
ศิลปะ ป.6
ภาษาไทย ม.3
คณิตศาสตร์ ม.3
วิทยาศาสตร์ ม.3
สังคมศึกษา ม.3
ภาษาอังกฤษ ม.3
สุขศึกษา ม.3
ศิลปะ ม.3
การงาน ม.3
ค่าสถิติแยกสาระการเรียนรู้ ชั้น ม.6


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.