การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553

กรกฎาคม 23, 2010

ตางรางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้แจ้งกำหนดการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

Advertisements

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กรกฎาคม 10, 2010

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลฯ


จะออก ปพ.1 อย่างไร เมื่อเปลี่ยนหลักสูตร

กรกฎาคม 10, 2010

คลิกเพื่อเปิดหรือดาวน์โหลดเอกสาร16.pptแนวปฏิบัติ


การออกแบบการเรียนการสอนและการวัดผล

กรกฎาคม 10, 2010

คลิกเพื่อเปิดไฟล์หรือดาวน์โหลด


การวางแผนการวัดและประเมินผล

กรกฎาคม 10, 2010

คลิกเพื่อเปิด/โหลดไฟล์


Web 2.0 กับการจัดการความรู้

กรกฎาคม 9, 2010

การวัดผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กรกฎาคม 9, 2010

การวัดผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551   เป็นหัวใจของหลักสูตร  

แฟ้มสะสมผลงาน

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน  ในที่นี้ตัวอย่างกำหนดเป็น  แฟ้มสะสมผลงาน  ในการกำหนดภาระงาน/ชิ้นงาน ต้องสัมพันธ์กับตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ที่คุณครูต้องวางแผนไว้ตลอดปีหรือตลอดภาคเรียน