แบบฟอร์มจ้างเหมารถยนต์เพื่อนำนักเรียนไปสอบ O-NET หรือกรณีสนามสอบจ้างเหมารถยนต์ขนส่งข้อสอบ

มกราคม 24, 2011

คลิกดาวน์โหลดแบบจ้างเหมารถยนต์
คลิกดาวน์โหลดหลักฐานประกอบการเบิกค่าจ้างเหมารถยนต์เพื่อนำนักเรียนไปสอบ O-NET

Advertisements

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553

มกราคม 23, 2011

คลิกดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง
คลิกดาวน์โหลดรายชื่อสนามสอบ O-NET ปี 53
คลิกดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ป.6
คลิกดาวน์โหลดตัวแทนศุนย์สอบ
คลิกดาวน์โหลดตารางสอบ
คลิกดาวโหลดคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ชั้น ม.3


๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ วันครู

มกราคม 14, 2011

ครู คือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้ประสิทธิประสาทวิชา

คลิกชมวิดีโอฉันอยากเป็นครูตอน 1
คลิกชมวิดีโอฉันอยากเป็นครูตอน 2


๑๖ มกราคม วันครู

มกราคม 14, 2011

เอกสารความรู้ โดยครูกู้เกียรติ สุกใส

มกราคม 13, 2011

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง
การวิจัยและพัฒนาเรื่องการพัฒนากิจกรรมประกอบบทเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ
การเรียนรู้ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
การเรียนการสอนโดยผ้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิด 6 ใบ
การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และที่เน้นการปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
การวิจัยและพัฒนาเรื่องการพัฒนากิจกรรมประกอบบทเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยคำถามหมวกความคิด6ใบ
การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ
10+คำถามที่ถูกถามบ่อย
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ


กระดาษคำตอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปี 53

มกราคม 12, 2011

คลิกดาวน์โหลดชั้น ม.3 ชุดวิชา 92d
คลิกดาวน์โหลดชั้น ม.3 ชุดวิชา 92c.
คลิกดาวน์โหลดชั้น ม.3 ชุดวิชา 91d
คลิกดาวน์โหลดชั้น ม.3 ชุดวิชา 91c
คลิกดาวน์โหลดชั้น ป.6 ชุดวิชา 62b
คลิกดาวน์โหลดชั้น ป.6 ชุดวิชา 62a
คลิกดาวน์โหลดชั้น ป.6 ชุดวิชา 61b
คลิกดาวน์โหลดชั้น ป.6 ชุดวิชา 61a