แบบวัดออนไลน์

เมษายน 29, 2011

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
แบบประเมินความเครียด
แบบทดสอบความเป็นหญิงเป็นชาย
Emotional Intelligence
ความสนใจในอาชีพ

Advertisements

วัดแววอัจฉริยะ

เมษายน 11, 2011


แววศิลปิน
แววนักดนตรี
แววนักภาษา
แววนักกีฬา
แววนักวิชาการ
แววนักวิทยาศาสตร์
แววนักคณิตศาสตร์
แววนักคิด
แววเป็นผู้นำ
แววคุณธรรมจริยธรรม
บทความเด็กอัจฉริยะ


ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

เมษายน 6, 2011


กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวีธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับปฐมวัย)-21Feb11
ใบแทรกคำผิด 1 ปฐมวัย
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน)
ใบแทรกคำผิด 1 พื้นฐาน
ใบแทรกคำผิด 2 พื้นฐาน


อบรมสร้างแบบทดสอบคิดวิเคราะห์ 5 เมษายน 54

เมษายน 6, 2011

This slideshow requires JavaScript.


อบรมสร้างแบบทดสอบคิดวิเคราะห์ 4 เมษายน 54

เมษายน 6, 2011

This slideshow requires JavaScript.