เครื่องมือการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้

มกราคม 18, 2012

ปฏิทินการดำเนินงาน
คำสำหรับทดสอบทักษะการอ่าน การเขียน
แบบบันทึกคะแนนการอ่านการเขียน
แบบรายงาน ป.2 ป.5
สรุปรายงานผลการอ่านการเขียน

Advertisements

คู่มือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

มกราคม 18, 2012

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 แนวทางการพัฒนาทักษะ
บทที่ 2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
บทที่ 3 ชุดฝึกกิจกรรมพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร
คณะผู้จัดทำ
เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินทักษะทางภาษา
แบบฟอร์ม


แบบฝึกทักษะการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษา

มกราคม 18, 2012

คำนำสารบัญแบบฝึก
คณะผู้จัดทำแบบฝึก
แบบฝึกทักษะ


คู่มือการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

มกราคม 18, 2012

ปกและคำนำ สารบัญ คู่มือICT
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2 ICT
ส่วนที่ 3IcT
ส่วนที่ 4
สมุดงาน1
สมุดงาน2


แจ้งกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนเสนอรายชื่อครูเป็นกรรมการคุมสอบ O-NET

มกราคม 18, 2012

รายงานรายชื่อคณะกรรมการจัดสอบ 0-net
สนามสอบ O-NET ป.6 ปี 55
สนามสอบ O-NET ม.3 ปี 55


เอกสารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มกราคม 4, 2012

ใหม่ 14 ธค.ประกัน
สรุปการประเมินครั้งที่ 2
ปกรายงานประกัน
3 เล่ม7 เนื้อหา
3 เล่ม3 เนื้อหา