เตรียมตัวสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

กรกฎาคม 24, 2012

ข้อสอบ การวัดประเมินผลตามหลักสูตร 51
ผังข้อสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Advertisements

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

กรกฎาคม 24, 2012

มาตรฐานปรับปรุงเร่งด่วน ม.3
มาตรฐานปรับปรุงเร่งด่วน ป.6
หนังสือยกระดับO-NET