มาตรการเร่งรัดเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.นว.2 ปีการศึกษา 2557

ตุลาคม 28, 2014

o-net

หนังสือแจ้งมาตรการยกระดับ O-NET
มาตรการเร่งรัด O-NET
คำสั่งติดตามมาตรการเร่งรัด O-NET
นิยามความสามารถของผู้เรียนด้านภาษา คำนวณ และด้านเหตุผล
โครงสร้างแบบทดสอบ NT
ผังข้อสอบ O-NET ปี 57
รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งของสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านควนเนียง ดร.เฉลิม ฟักอ่อน
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน อ.พิเชษ ไพโรจน์ ร.ร.วัดบางแก้ว

Advertisements