เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

กรกฎาคม 6, 2013

ประเมินโครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

Advertisements

ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

มิถุนายน 19, 2013

ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผล


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555

เมษายน 30, 2013

ปกรายงานการประเมินผลปี 55
ปก คำนำ สารบัญ
รายงานผล
NT ป.3
O-NET ป.6 ภาษาไทย
O-NET ป.6 คณิตศาสตร์
O-NET ป.6 วิทยาศาสตร์.
O-NET ป.6 สังคมศึกษา
O-NET ป.6 ภาษาอังกฤษ
O-NET ป.6 สุขศึกษา
O-NET ป.6 ศิลปะ
O-NET ป.6 การงาน
O-NET ม.3 ภาษาไทย
O-NET ม.3 คณิตศาสตร์
O-NET ม.3 วิทยาศาสตร์
O-NET ม.3 สังคม
O-NET ม.3 ภาษาอังกฤษ
O-NET ม.3 สุขศึกษา
O-NET ม.3 ศิลปะ
O-NET ม.3 การงานอาชีพ
O-NET ม.6


แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2

เมษายน 19, 2013

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556


แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2

เมษายน 3, 2013

0753-1
0753-2
0754_L1-1
0754_L1-2
0755_L2-1
0755_L2-2
0756_L3-1
0756_L3-2
0757_L4-1
0757_L4-2
0758_L5-1
0758_L5-2
0759_L6-1
0759_L6-2
0760_L7-1
0760_L7-2
0761-1
0761-2


แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

เมษายน 3, 2013

แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
แนวการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์


แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1

เมษายน 3, 2013

AW_0853_1
AW_0853_C
cover_1
AW_0854_2
AW_0854_C
cover_2
AW_0855_3
AW_0855_C
cover_3
AW_0856_4
AW_0856_C
cover_4
AW_0857_5
AW_0857_C
cover_5
AW_0858_6
AW_0858_C
cover_6
AW_0859_7
AW_0859_C
cover_7
AW_0860_8
AW_0860_C
cover_8