ข้อสอบออนไลน์พิชิต NT, O-NET ปี 2555

พฤศจิกายน 22, 2011


คลิก สอบออนไลน์สำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ NT,O-NET

คลิกดาวน์โหลดคลังข้อสอบ

Advertisements

ตัวอย่างข้อสอบอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สสวท. สอบวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลลาดยาว

ตุลาคม 12, 2011

คลิกดาวน์โหลดข้อสอบ http://www3.ipst.ac.th/genius/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=206


ประเมินภายนอก สมศ รอบสาม

สิงหาคม 5, 2011

การประเมินภายนอกรอบ 3
แนวคิดในการประเมิน รอบสาม สมศ.
มาตราฐาน ตัวบ่งชี้ และการประเมิน


แบบวัดออนไลน์

เมษายน 29, 2011

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
แบบประเมินความเครียด
แบบทดสอบความเป็นหญิงเป็นชาย
Emotional Intelligence
ความสนใจในอาชีพ


วัดแววอัจฉริยะ

เมษายน 11, 2011


แววศิลปิน
แววนักดนตรี
แววนักภาษา
แววนักกีฬา
แววนักวิชาการ
แววนักวิทยาศาสตร์
แววนักคณิตศาสตร์
แววนักคิด
แววเป็นผู้นำ
แววคุณธรรมจริยธรรม
บทความเด็กอัจฉริยะ


ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

เมษายน 6, 2011


กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวีธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับปฐมวัย)-21Feb11
ใบแทรกคำผิด 1 ปฐมวัย
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม(ระดับขั้นพื้นฐาน)
ใบแทรกคำผิด 1 พื้นฐาน
ใบแทรกคำผิด 2 พื้นฐาน


เอกสารความรู้ โดยครูกู้เกียรติ สุกใส

มกราคม 13, 2011

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง
การวิจัยและพัฒนาเรื่องการพัฒนากิจกรรมประกอบบทเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การเรียนรู้ด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ
การเรียนรู้ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
การเรียนการสอนโดยผ้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิด 6 ใบ
การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และที่เน้นการปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
การวิจัยและพัฒนาเรื่องการพัฒนากิจกรรมประกอบบทเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยคำถามหมวกความคิด6ใบ
การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ
10+คำถามที่ถูกถามบ่อย
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ