รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555

เมษายน 30, 2013

ปกรายงานการประเมินผลปี 55
ปก คำนำ สารบัญ
รายงานผล
NT ป.3
O-NET ป.6 ภาษาไทย
O-NET ป.6 คณิตศาสตร์
O-NET ป.6 วิทยาศาสตร์.
O-NET ป.6 สังคมศึกษา
O-NET ป.6 ภาษาอังกฤษ
O-NET ป.6 สุขศึกษา
O-NET ป.6 ศิลปะ
O-NET ป.6 การงาน
O-NET ม.3 ภาษาไทย
O-NET ม.3 คณิตศาสตร์
O-NET ม.3 วิทยาศาสตร์
O-NET ม.3 สังคม
O-NET ม.3 ภาษาอังกฤษ
O-NET ม.3 สุขศึกษา
O-NET ม.3 ศิลปะ
O-NET ม.3 การงานอาชีพ
O-NET ม.6

Advertisements

ผลสอบ NT ปีการศึกษา 2555

เมษายน 1, 2013

รายงานระดับบุคคล
รายงานระดับโรงเรียน
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานระดับประเทศ


เตรียมตัวสอบสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

กรกฎาคม 24, 2012

ข้อสอบ การวัดประเมินผลตามหลักสูตร 51
ผังข้อสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์


การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

กรกฎาคม 24, 2012

มาตรฐานปรับปรุงเร่งด่วน ม.3
มาตรฐานปรับปรุงเร่งด่วน ป.6
หนังสือยกระดับO-NET


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

มิถุนายน 29, 2012

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ผลสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบตัดสินการจบของ
นักเรียนชั้น ป.6,ม.3 และ ม.6 ในปีการศึกษา 2555  สัดส่วน 80:20

คลิกดาวน์โหลดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554

มิถุนายน 25, 2012

ปก
รายงานผล บทที่ 1-5
ภาคผนวก
ไทย คณิต วิทย์ ป.3
การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ป.3
ภาษาไทย ป.6
คณิตศาสตร์ ป.6
วิทยาศาสตร์ ป.6
สังคมศึกษา ป.6
ภาษาอังกฤษ ป.6
สุขศึกษา ป.6
การงาน ป.6
ศิลปะ ป.6
ภาษาไทย ม.3
คณิตศาสตร์ ม.3
วิทยาศาสตร์ ม.3
สังคมศึกษา ม.3
ภาษาอังกฤษ ม.3
สุขศึกษา ม.3
ศิลปะ ม.3
การงาน ม.3
ค่าสถิติแยกสาระการเรียนรู้ ชั้น ม.6


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

มิถุนายน 9, 2012


บวกเลข 4 หลัก – 3
บวกเลข 4 หลัก – 2
บวกเลข 4 หลัก – 1
บวกเลข 3 หลัก 3 ชั้น – 3
บวกเลข 3 หลัก 3 ชั้น – 2
บวกเลข 3 หลัก 3 ชั้น – 1
บวกเลข 3 หลัก – 5
บวกเลข 3 หลัก – 4
บวกเลข 3 หลัก – 3
บวกเลข 3 หลัก – 2
บวกเลข 3 หลัก – 1
บวกเลข 2 หลัก 3 ชั้น – 3
บวกเลข 2 หลัก 3 ชั้น – 2
บวกเลข 2 หลัก 3 ชั้น – 1
บวกเลข 2 หลัก – 6
บวกเลข 2 หลัก – 5
บวกเลข 2 หลัก – 4
บวกเลข 2 หลัก – 3
บวกเลข 2 หลัก – 2
แบบฝึกหัดลบเลขไม่เกิน 4 หลัก ชุดที่ 1
ลบเลขไม่เกิน 3 หลัก ชุดที่4
ลบเลขไม่เกิน 3 หลัก ชุดที่ 6
ลบเลขไม่เกิน 3 หลัก ชุดที่ 5
ลบเลขไม่เกิน 3 หลัก ชุดที่ 2
ลบเลขไม่เกิน 3 หลัก ชุดที่ 1
ลบเลขไม่เกิน 2 หลัก ชุดที่ 6
ลบเลขไม่เกิน 2 หลัก ชุดที่ 5
ลบเลขไม่เกิน 2 หลัก ชุดที่ 4
ลบเลขไม่เกิน 2 หลัก ชุดที่ 3
ลบเลขไม่เกิน 2 หลัก ชุดที่ 2
การคูณ 3 หลัก ชุดที่ 5
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 12
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 11
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 10
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 9
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 8
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 7
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 6
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 5
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 4
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 3
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 2
การคูณ 2 หลัก ชุดที่ 1
ป.1 หน่วยที่ 1
ป.1 หน่วยที่ 2
ป.1 หน่วยที่ 3
ป.1 หน่วยที่ 4
ป.1 หน่วยที่ 5
ป.1 หน่วยที่ 6
ป.2 จำนวนไม่เกิน1000
ป.4 หน่วยที่ 1
ป.4 หน่วยที่ 2
ป.4 หน่วยที่ 3
ป.4 หน่วยที่ 4
ป.4 หน่วยที่ 5
ป.4 หน่วยที่ 6
ป.4 หน่วยที่ 7
แบบฝึกบวกลบจำนวนเต็ม

แบบทดสอบบวกลบจำนวนเต็ม