มาตรการเร่งรัดเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.นว.2 ปีการศึกษา 2557

ตุลาคม 28, 2014

o-net

หนังสือแจ้งมาตรการยกระดับ O-NET
มาตรการเร่งรัด O-NET
คำสั่งติดตามมาตรการเร่งรัด O-NET
นิยามความสามารถของผู้เรียนด้านภาษา คำนวณ และด้านเหตุผล
โครงสร้างแบบทดสอบ NT
ผังข้อสอบ O-NET ปี 57
รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เข้มแข็งของสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านควนเนียง ดร.เฉลิม ฟักอ่อน
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน อ.พิเชษ ไพโรจน์ ร.ร.วัดบางแก้ว

Advertisements

BBL คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3

กรกฎาคม 31, 2014

ดาวน์โหลด BBL คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-3


คลังข้อสอบคณิตศาสตร์

กรกฎาคม 17, 2014

คลิกดาว น์โหลด

/InExamtme.html


การสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น

มิถุนายน 30, 2014

การสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น


รายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2556

มิถุนายน 2, 2014

รายงานคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายงานคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
รายงานคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายงานคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556


รายงานการประเมินคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2556

พฤษภาคม 12, 2014

รายงานประเมินผลปี 56

ปก คำนำ สารบัญ
บทที่ 1-5
ภาคผนวก NT ป.3
ภาคผนวก O-NET ป.6
ภาคผนวก O-NET ม.3


ผลสอบ NT ปีการศึกษา 2556

เมษายน 20, 2014

รายงานระดับโรงเรียน
รายงานระดับโรงเรียนเปรียบเทียบเขต
รายงานระดับบุคคล
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานระดับจังหวัด
รายงานระดับประเทศ